Dobrodošli na Erasmus + spletni strani Gimnazije Celje – Center!

Po minulih uspešnih projektih smo na GCC v novo evropsko perspektivo (2021–2027) vstopili kot organizacija prejemnica dveh akreditacij Erasmus+ za področje splošnega izobraževanja in strokovnega ter poklicnega izobraževanja, ki nam v tem programskem obdobju olajšujeta dostop do sredstev in uresničevanja evropskega razvojnega načrta, ki tudi vnaprej ostaja razdeljen na več delov – na razvojne projekte, ki se financirajo iz Evropskih socialnih skladov (v nadaljevanju ESS) programov Horizon in Creative Europe, v katerih šola sodeluje kot razvojni ali implementacijski partner, na sodelovanja v programu E+, ki v EU povezuje institucije s področij izobraževanja, usposabljanja mladine in športa, namenjen pa je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela, ter na preostale mednarodne projekte. V projektih programa E+ odlično sodelujemo z nacionalnima uradoma, ki skrbita za uresničevanje teh evropskih politik v Sloveniji (Cmepius, Movit).

Med projekti E+ za šolo in njen razvoj še naprej ostajajo izjemno pomembni projekti mobilnosti učnega osebja in po novem tudi dijakov, ki sodijo v ključni ukrep 1, ki je v novi perspektivi ob udeležbi na seminarjih in spremljavi na delovnem mestu dopolnjen še z možnostmi kratko- in dolgotrajnih izmenjav dijakov in učiteljev, s prakso tujih študentov in z gostovanji tujih strokovnjakov.

Na področju splošnega izobraževanja so to prenos dobrih praks iz tujine za ohranjanje in bogatenje lokalnega okolja, učenje z izkušnjami za trajnostni razvoj, odgovorno potrošništvo, nizkoogljično družbo in zdrav življenjski slog, digitalizacijo procesov, povečanje števila (ob)šolskih dejavnosti na področju STEM, povečanje deleža avtentičnega in izkustvenega učenja ter vzpostavitev celovitega sistema kariernega razvoja za dijake in učitelje. Na področju poklicnega izobraževanja pa smo si zastavili naslednje cilje: povečati povezovanje znanj, spretnosti, veščin in vseh sodelujočih v soodvisno celoto, spodbujati in uresničevati več sodelovanja in povezovanja med učitelji, dijaki, predmetnimi področji oziroma moduli, uvajati aplikativna znanja za delo s predšolskimi otroki, učiti dijake formativnih pristopov v zgodnjem obdobju in vrtcu, krepiti ozaveščanje prehoda iz večkulturnega v medkulturno okolje in krepiti smotrno uporabo IKT v vrtcu za otroke in vzgojitelje.

S preostalimi projekti E+ (eTwinning, School Education Gateway) bomo iskali možnosti za mreženje s sorodnimi ustanovami iz Evrope, zato tim E+ bdi tudi nad projektom Srečevanja (šolske izmenjave s tujino) in nad rednim sodelovanjem z Evropsko solidarnostno enoto. Vključujemo se tudi v druge pobude in na nacionalni ravni predstavljamo projekte, povezane s svojim članstvom v mnogih mrežah.